MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

3D modelēšana

SIA "MIKROKODS" SNIEGTIE REALITĀTES 3D MODELĒŠANAS PAKALPOJUMI

Mērīšanas tehnoloģiju attīstība pēdējā desmitgadē mums ir devusi iespējas atsevišķu mērījumu vietā iegūt masveida datus par reālo pasauli, kas ļauj šo pasauli attēlot datorizētā vidē ar tādu detalizācijas pakāpi, kas jau ir salīdzināma ar pašu reālo vidi. Šīs mērīšanas metodes ir ieguvušas apzīmējumu “realitātes iegūšana” (Capturing Reality), kas faktiski nozīmē realitātes detalizētu dokumentēšanu. Šobrīd datu iegūšanai par reālo vidi galvenokārt pielieto divas metodes – 3D lāzerskenēšanu un modernizēto fotogrammetriju. Pirmā metode izmanto aktīvo sensoru - lāzeru, bet otrā – pasīvu sensoru – fotokameru. Abos veidos iegūtie dati dot iespēju veikt reālās pasaules modelēšanu trijās dimensijās, kuras process ir parādīts attēlā.

Modelesanas Process

Image012

SIA “MikroKods” sniedz realitātes 3D modelēšanas pakalpojumus, izmantojot kompāniju Bentley Systems un Hexagon Geospatial tehnoloģijas, kā arī atvērtā koda risinājumus. Mēs piedāvājam trīs veidu pakalpojumus:

 •  Pilna cikla pakalpojumu, kurā datu izgūšanu veicam mēs un pasūtītājs saņem gala produktus – 3D realitātes modeli, no tā atvasinātos datu produktus, mērījumus un vizuālos materiālus. 3D realitātes modeļa apskatīšanai un mērīšanai līdzi tiek dota bezmaksas programma Acute3DViewer.
 •  “Datus iegūsti pats” – pasūtītājs pats veic attēlu uzņemšanu un/vai lāzerskenēšanu, nepieciešamos papildus mērījumus, un mēs paveicam modelēšanas darbus, kā arī sniedzam nepieciešamās konsultācijas datu iegūšanai. Pasūtītājs saņem 3D realitātes modeli, no tā atvasinātos datu produktus, mērījumus un vizuālos materiālus. 3D realitātes modeļa apskatīšanai un mērīšanai līdzi tiek dota bezmaksas programma Acute3DViewer.
 • "Visu dari pats" – mēs piegādājam tam nepieciešamo licencēto programmatūru, nodrošinām apmācību programmatūras izmantošanā un sniedzam nepieciešamās tālākās konsultācijas.

Image010

Realitātes 3D modelēšanas pielietojumi

Apskatīšana

3D modeļa apskatīšana veicama ar bezmaksas darbvirsmas programmatūru Acute3D Viewer. Tā nodrošina interaktīvas 3D kartes funkciju izpildīšanu - mērogošanu, rotāciju, pārvietošanu – divos lietotāja mijiedarbības režīmos, kā arī modeļa attēlošanu dažādos renderējumos un stereoskopiski.

Apskatīšanas praktiskās lietošanas piemēri ir grūti pieejamu būvju daļu vizuāla apsekošana modelī - jumti, skursteņi, torņi, komunikāciju antenu masti u.c. Apskatīšana iespējama no dažādiem rakursiem, kas dabā parasti nav iespējams.

Citi pielietojumi ir lēmumu pieņemšana teritorijas attīstības plānošanā, piekļuves ceļu meklēšana, virtuālas muzeja ekspozīcijas, tūrisms. Acute3D Viewer dod iespēju ļoti vienkāršā veidā animēt modeļa apskati ar pārvietošanos modelī un ap to.

01 Apskatisana

Mērīšana

Programma Acute3D Viewer nodrošina objekta dažādu parametru mērīšanu, kas ir veicama neklātienē bez piekļuves objektam. Mērīt var koordinātes (dažādās koordinātu sistēmās), attālumus, garumus, augstumus, platības un tilpumus.
Kā mērīšanas izmantošanas piemērus var minēt ēku galveno izmēru un būvapjomu noteikšana, nomaināmā jumta seguma platības novērtēšana, konstrukciju defektu - plaisu , lūzumu – lieluma mērīšana, beramo kravu un atbērtņu apjomu noteikšana, karjeru izstrādes kontrole u.c.

02 Merisana 1

03 Merisana 2

Monitorings

Veicot viena un tā paša objekta (vai teritorijas) atkārtotu 3D modelēšanu, iegūst ziņas par tā izmaiņām laika gaitā. Savstarpēji salīdzinot šo modeļus, var izvērtēt izmaiņu raksturu un apjomus gan objektam kopumā, gan tā atsevišķām detaļām.
To var izmantot būvuzraudzībā, lai kontrolētu būvlaukuma vai jaunbūves izmaiņas būvprojekta realizācijas laikā - būvapjomus un/vai pievesto un aizvesto grunts apjomus. Pārbaude var notikt pa konkrētām būves daļām, atbērtnēm u.c. nodefinētām mērījumu zonām. Rezultāti ir saņemami kā Excel tabulas un kā interaktīva karte, kurā atpazīstama katra izmaiņa individuāli, ar kubatūru. Citi monitoringa izmantošanas piemēri ir būvju ekspluatācija un pārvaldība, kultūras pieminekļu aizsardzība, zemes izmantošanas kontrole, augsnes erozijas un ģeoloģisko izmaiņu novērtēšana utt. 

04 Monitorings

Analīze

Attiecībā 3D modeļiem ir pielietojamas dažādas telpiskās analīzes metodes. Kā piemērus var uzskaitīt:
 • 3D virsmas īpašību noteikšana – izolīnijas, nogāžu slīpumi, augstumi;
 • Būvju profilu veidošana un to analīze, deformāciju un nobīžu noteikšana;
 • Punktu mākoņu un virsmu salīdzināšana - izmaiņu raksturs un apjomi;
 • Redzamības un noēnojumu analīze;
 • Saules ekspozīcijas analīze;
 • Vēja plūsmu modelēšana un slodzes analīze;
 • Trokšņu izplatīšanās analīze;
 • Plūdu modelēšana un risku analīze u.c.

05 Analize

Būvniecības informācijas modelēšana (BIM)

3D modeļu izmantošana BIM procesā:
 • Esošās situācijas modelis kā izejas dati rekonstrukcijai, konceptuālam un detālam projektam;
 • Būvlaukuma modelēšana būvniecības uzraudzībai un kontrolei;
 • Gatavās būves modelis (as built) izpilddokumentācijai;
 • Būves modelēšana ekspluatācijai un uzturēšanai, kā arī tehniskā stāvokļa uzraudzībai.
Iegūtais detalizētais 3D modelis atspoguļo ēkas vai būves patieso stāvokli līdz pat ķieģeļu šuvju un konstrukciju salaiduma vietu mērīšanas iespējām. Kombinējot iekštelpu lāzerskenēšanu ar jumta un ārējās fasādes fotogrammetrisko uzmērīšanu, iespējams iegūt pilnu ēkas vai būves reālo modeli, no kura pēc tam var veidot tās konstruktīvo CAD modeli atbilstoši BIM standartizētiem detalizācijas līmeņiem LOD.
Viens no šobrīd aktuālākajiem pielietojumiem ir ēku siltināšanas projekti, kuros 3D modelēšanu izmanto, lai aprēķinātu siltināšanas paneļu nepieciešamos izmērus un formu. Mēs piedāvājam veikt esošo ēku 3D modelēšanu līdz pat LOD3 CAD modeļa izstrādei.
06 Bim 1

07 Bim 2

Fiziska replika

3D modelēšanas rezultāti ir sagatavojami formātos, kas paredzēti 3D lāzerprinteru un 3D datorizētu ciparu vadības (CNC) darbagaldu vadīšanai. Tas dod iespēju izveidot precīzu 3D modeļa repliku dažādos materiālos – plastmasā, kokā, metālā utt. Kā praktisks pielietojums šeit jāmin precīzu ēku maketu un dažādu artefaktu kopiju izgatavošana.

Publicēšana

Virtuālie 3D modeļi ir apskatāmi un izmantojami ne tikai ar darbvirsmas programmatūras palīdzību, bet tie ir arī publicējami internetā. Mēs piedāvājam modeļus 3MX formātā, kurā ir iekļauta arī lietojumprogramma modeļa publicēšanai internetā. Šādi sagatavots modelis ir vienkārši jānokopē Web serverim pieejamā vietā un jānorāda uz viņu ar hipersaiti. Šādā veidā mūsu sagatavotie modeļu piemēri ir publicēti vietnē demo.mikrokods.lv.
Varam piedāvāt arī citus publicēšanas variantus: ar lietojumprogrammu Google Earth Pro un Cesium virtuālā globusa. Šie varianti nodrošina iespēju 3D modeļus savietot ar citiem ģeotelpiskiem datiem divās un trīs dimensijās: kartēm, ortofoto kartēm, satelītattēliem, virsmas modeļiem.

07 Publicesana

Atvasinātie datu produkti

Telpisko informāciju, kas ir ietverta 3D realitātes modelī, var reprezentēt dažādos veidos, veidojot atvasinātus 2D un 3D datu produktus. Viens no biežāk pieprasītajiem attēlojumiem divās dimensijās ir apvidus ortofoto kartes ar augstu vai ļoti augstu izšķirtspēju, kurās visi objekti ir attēloti stingri vertikālā projekcijā (true orthophoto). Ortofoto karti var izveidot ne tikai vertikālā projekcijā, bet arī jebkura virziena projekcijā, piemēram, perpendikulāri ēkas sienai vai citai virsmai, kā arī iespējams izgatavot liektas virsmas izklājumu plaknē.
Teritoriju 3D modeļos var atdalīt (klasificēt) zemes virsmu no citiem objektiem uz tās un izveidot klasisko augstumlīkņu jeb horizontāļu modeli ar brīvu griezuma augstumu.
3D realitātes modelis var kalpot par pamatu papildinātās realitātes radīšanai, kur reālās pasaules objekti tiek papildināti ar iecerētām vai projektētām izmaiņām, lai prezentētu tās, pieņemtu lēmumus par to risinājumiem un novērtētu sekas. Mēs piedāvājam tam izmantot programmatūru Bentley Lumen RT.

08 Produkti